• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  5502 Number of all theses in local repository:  4236 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Analiza korelacije između mehaničkih i akustičkih osobina kontrabasa Pantelić, Filip, 1978- Univerzitet u Beogradu  -  Elektrotehnički fakultet 2017
Zoološki vrtovi u Srbiji u antropološkoj perspektivi Žakula, Sonja B. Univerzitet u Beogradu  -  Filozofski fakultet 2017
Модел зрелости квалитета здравствених организација заснован на теорији комплексности Horvat, Ana. 1983- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet organizacionih nauka 2017
Model infrastrukture za internet marketing istraživanja u elektronskom poslovanju Vukmirović, Aleksandra D. Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet organizacionih nauka 2017
Ograničena racionalnost u teoriji monopolističke konkurencije Njegovan, Nikola Z. 1985- Univerzitet u Beogradu  -  Ekonomski fakultet 2017
Modeliranje mehanizma uticaja etanola na nelinearna dinamička stanja hipotalamo-hipofizno-adrenalnog sistema Stanojević, Ana D., 1990- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet za fizičku hemiju 2017
Synthesis, characterization and cytotoxicity of bis(bipyridine) ruthenium(II) complexes with picolinic acid derivatives Baroud, Afya A., 1985- Univerzitet u Beogradu  -  Hemijski fakultet 2017
Fuleropirolidinske dijade i trijade: sinteza, ispitivanje elektrohemijskih osobina i hijerarhijskog samouređivanja Mitrović, Aleksandra D., 1986- Univerzitet u Beogradu  -  Hemijski fakultet 2017
Functional proteomics of Arion vulgaris and Drosophila melanogaster by mass spectrometry approach Bulat, Tanja M. Univerzitet u Beogradu  -  Hemijski fakultet 2017
Struktura, biološka aktivnost i interakcije sa proteinama fikocijanobilina i hromopeptida C-fikocijanina iz cijanobakterije Arthrospira platensis Minić, Simeon, 1989- Univerzitet u Beogradu  -  Hemijski fakultet 2017
Identifikacija i filogenetska analiza norovirusa poreklom iz dagnji (Mytilus galloprovincialis) sa aspekta bezbednosti hrane Ilić, Nevena N., 1989- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet veterinarske medicine 2017
Ispitivanje mogućnosti primene peletirane mešavine pšenične i ječmene slame kao prostirke u proizvodnji brojlera Avdalović, Vladimir M., 1976- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet veterinarske medicine 2017
Uticaj peroralne aplikacije hroma na insulinsku osovinu i IGF sistem kod teladi Holštajn-frizijske rase Jovanović, Ljubomir D., 1987- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet veterinarske medicine 2017
Ispitivanje mogućnosti formiranja biofilma u uslovima in vitro kod različitih serovarijeteta Salmonella vrsta izolovanih iz uzoraka hrane za životinje Prunić, Bojana Z., 1983- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet veterinarske medicine 2017
Biomonitoring vazduha i fitoremedijacija zemljišta upotrebom hrasta, smreke i lešnika Radojević, Ana A., 1983- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnički fakultet u Boru 2017
Specifičnosti humoralne imunosti kod obolelih od rekurentnih oralnih ulceracija Bijelić, Borivoj D., 1984- Univerzitet u Beogradu  -  Stomatološki fakultet 2017
Procena efikasnosti fotodinamske terapije kod periimplantitisa Rakašević, Dragana Lj., 1987- Univerzitet u Beogradu  -  Stomatološki fakultet 2017
Modifikacija alginata, celuloze i ksilana iz ćelijskog zida biljaka, fenolnim jedinjenjima i aminima, za dobijanje hidrogelova Spasojević, Dragica R. 1984- Univerzitet u Beogradu  -  Hemijski fakultet 2017
Organic-geochemical characterization and correlation of crude oils samples from the most significant oil fields in the Sirte basin, Lybia Faraj, Musbah Abduljalil M. Univerzitet u Beogradu  -  Hemijski fakultet 2017
Koroziono ponašanje bakra u prisustvu derivata benzotriazola, kalijum-sorbata i želatina u kiseloj sredini Tasić, Žaklina, 1988- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnički fakultet u Boru 2017
Рачунарско моделовање октаедарских комплекса хрома(III) и кобалта(III): структурни, електронски и спектроскопски аспекти Đorđević, Ivana S., 1982- Univerzitet u Beogradu  -  Hemijski fakultet 2017
Ispitivanje interakcija terpiridinskih kompleksa rutenijuma(II) sa transportnim proteinima seruma Nišavić, Marija R., 1985- Univerzitet u Beogradu  -  Hemijski fakultet 2017
Sinteza, karakterizacija i antitumorska aktivnost trans-kompleksa Pt(II) i Pt(IV) sa piridinskim derivatima kao ligandima Rakić, Gordana M., 1974- Univerzitet u Beogradu  -  Hemijski fakultet 2017
Пробијање правне личности у стечајном поступку Radović, Marko Lj. Univerzitet u Beogradu  -  Pravni fakultet 2017
Načini evaluacije i građenje značenja kvaliteta rada nastavnika Stančić, Milan S., 1985- Univerzitet u Beogradu  -  Filozofski fakultet 2014